Actuele info

Private - Bouwrecht en aanneming

23.06.2021

Nieuwe FAQ gepubliceerd over afbraak en heropbouw aan 6% btw

Na de Circulaire van 25 februari 2021 en de bijkomende FAQ voor bouwpromotoren, heeft de fiscale administratie op 2 juni 2021 een nieuwe FAQ (“Praktische toepassingsgevallen met betrekking tot het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied en de levering ervan”) gepubliceerd.

 

In deze FAQ wordt verdere verduidelijking gegeven bij de toepassing van het verlaagd btw-tarief in bepaalde praktijkgevallen. Wij overlopen samen met u enkele van de voorbeelden die door de administratie toegelicht worden.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Bouwrecht en aanneming

24.01.2021

Ook bouwpromotoren kunnen genieten van tijdelijke btw-verlaging voor afbraak en heropbouw tot en met 31 december 2022.

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft men met de Programmawet van 20 december 2020 de bouwsector een extra duwtje in de rug willen geven en heeft men de tariefverlaging van 6% voor afbraak en heropbouw van onroerende goederen uitgebreid tot het volledige grondgebied. Daarnaast werd er  voorzien in een tijdelijke tariefverlaging van 6% voor de levering van woningen die afgebroken en heropgebouwd werden.

Momenteel kan men dus niet alleen in de 32 centrumsteden onroerende goederen afbreken en heropbouwen met toepassing van een verlaagd btw-tarief van 6%, maar is dit ook in de rest van België mogelijk.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming

12.11.2020

Met grote stappen snel thuis: tijdrovende vergunningsprocedure moet wijken voor hoognodige ondersteuning zorgsector

De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Eén van voornaamste beweegredenen hier achter is om de toenemende druk op de ziekenhuizen en zorginstellingen een forse halt toe te roepen.

 

Het belang van veelvuldig testen en beschikbare ziekenhuisbedden behoeft geen betoog. Hoewel iedereen op individueel niveau hiertoe zijn steentje kan bijdragen, moet er ook op grootschaliger niveau worden gezocht naar efficiënte en innovatieve maatregelen.

 

Het inrichten van testdorpen en de tijdelijke uitbreiding van ziekenhuizen zijn voorbeelden. In normale omstandigheden zijn dit handelingen die vallen onder de omgevingsvergunnings- en meldingsplicht.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten

04.11.2020

Groepswoningbouw en verkavelen in woonuitbreidingsgebied.

Zijn de omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond en groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied (weer) verzoend? (RvVb 12 mei 2020, nr. A-1920-0830)

Het leek onmogelijk te zijn geworden om een groepswoningbouwproject te realiseren op basis van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond of verkavelingsvergunning. In een arrest van 8 januari 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld dat de wezenskenmerken van de verkavelingsvergunning en een groepswoningbouwproject niet met elkaar verenigbaar zijn. 

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Publiek en administratief recht

28.10.2020

KAN EEN AANNEMER ZONDER MEER IN ZIJN OPDRACHT VERVANGEN WORDEN?

Het is een vaak voorkomende situatie: Er ontstaat onenigheid tussen bouwheer en aannemer, het vertrouwen raakt zoek, en wil men eigenlijk niets liever dan de resterende werken op kosten van de aannemer door een andere aannemer laten uitvoeren. Vaak doet de bouwheer dit zonder eerst via de rechtbank te passeren. De zogenaamde “buitengerechtelijke vervanging”. Maar kan dat zomaar!? Er is toch een contract?!

 

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming

01.03.2016

Nieuwe Europese bekendmakingsdrempels inzake overheidsopdrachten.

Vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe drempelbedragen voor de Europese bekendmaking inzake overheidsopdrachten, ingevolge het ministerieel besluit van 22 december 2015.

Wanneer de waarde van een overheidsopdracht exclusief btw gelijk is aan of hoger is dan het drempelbedrag, dan zullen de Europese bekendmakingsregels op deze overheidsopdracht van toepassing zijn. Voor de cijfers lees verder...

Mr. Steven Van Geeteruyen

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten

22.06.2015

Opstalrecht na 190 jaren gewijzigd.

De wet van 10 januari 1824 over het recht van opstal is gewijzigd door de wet van 25 april 2014.

Het toepassingsgebied van de opstalwet is verbreed zowel voor wat betreft de opstalhouder, als wat betreft de opstal zelf.

Daardoor heeft de wet een uitgebreidere, maar ook duidelijkere en meer rechtszekere toepassing.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Bouwrecht en aanneming, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

18.09.2014

Niet-naleven van de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: zware sancties vanaf 01.10.2014 !

Vanaf 1 oktober 2014 zijn er zware sancties van toepassing op het niet-naleven van de elektronische aanwezigheidsregistratie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Deze verplichting bestaat al sedert 1 april 2014 voor werken in onroerende staat waarvan het totale bedrag minimum 800.000 EUR bedraagt. Dit zal gebeuren door een speciaal registratie-apparaat.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Bouwrecht en aanneming

11.09.2014

De beschadiging aan een niet-vergund gebouw kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding

Op 02 september 2014 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Tongeren beslist dat er geen recht bestaat op schadevergoeding in hoofde van de bouwheren van het klooster van Opgrimbie na de instorting van een deel van het klooster van Opgrimbie. Zulks ingevolge de afwezigheid van een stedenbouwkundige vergunning m.b.t. het onroerend goed.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Ruimtelijke ordening en leefmilieu