Actuele info

Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

03.03.2022

De “mentale toestand” van een werknemer is geen vrijbrief voor het maken van fouten die aanleiding geven tot een ontslag om dringende reden .

Het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt is duidelijk : als een werknemer zijn/haar geestesstoornis inroept om bepaalde fouten te verantwoorden en af te doen als niet-toerekenbaar, moet worden aangetoond dat deze geestesstoornis aanwezig was op het moment van de feiten die worden weerhouden bij het ontslag om dringende reden. En ook : de eventuele mentale toestand van de werknemer doet geen afbreuk aan de vertrouwensbreuk die tussen partijen ontstaat.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

11.06.2021

Vorming zelfstandig verpleegkundigen.

Janne Poets, gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid zal op 15 juni as. een vorming geven aan zelfstandig verpleegkundigen aangesloten bij VP+. VP+ is een dienstverlener met één duidelijk doel : het bieden van de perfecte ondersteuning aan de thuisgezondheidszorg, haar zorgverstrekkers en haar cliënten.

 

Het vormingsmoment van 15 juni beoogt de verpleegkundigen meer inzichten te geven in hun onderlinge samenwerking, op juridisch vlak, en zal stilstaan bij het nut van een goede overeenkomst tussen partijen.

Voor meer info:

https://www.vpplus.be/bookings-checkout/samenwerkings-overeenkomst-of-niet-1?referral=service_list_widget

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

15.03.2021

Operatie SKY – hangen er ook ontslagen in de lucht ?

Operatie SKY, de grootste actie in het kader van the war on drugs die ons land ooit kende, leidde volgens VRT News tot het oppakken van tientallen verdachten en inbeslagname van tonnen drugs.

 

Tussen die verdachten bevinden zich ook havenarbeiders waarvan geweten is dat zij met ‘aantrekkelijke’ financiële voorstellen worden benaderd door criminelen. Een tijdje terug werd er zelfs een campagne gelanceerd om havenarbeiders bewust te maken van de risico’s die - blijkbaar - bij de job horen.

 

Niet alleen riskeren zij zware celstraffen, zij riskeren ook hun job te verliezen door een ontslag om dringende reden.

 

In welke gevallen kan u als werkgever overgaan tot ontslag om dringende reden indien u lucht krijgt van criminele activiteiten van uw werknemer, al dan niet in zijn privétijd ?

 

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

05.02.2021

Wie het maskertje past … draagt het vanaf nu ALTIJD

Op de wekelijkse persconferentie van Sciensano van 2 februari heeft viroloog Steven Van Gucht het nieuwe advies van de Risk Assessment Group aangekondigd. Opmerkelijk is dat de RAG adviseert om steeds een mondmasker te dragen op de werkvloer, ook al kan men de anderhalve meter-maatregel naleven.

 

De Generieke Gids, in haar derde versie, beveelt het mondmasker enkel aan als de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd. Die aanbeveling wordt nu dus versterkt door de RAG.

 

Misschien al even onverwacht was er plots, in de avond van 26 januari 2021, CAO 149 van de NAR die een specifiek kader voorziet voor het huidige coronatelewerk. Dit ‘coronatelewerk’ valt immers niet in te passen in het bestaande wettelijk kader rond telewerk. Meer daarover kan u eind van de maand vernemen in onze tweede webinar.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

03.02.2021

Akkoord bij zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers.

VP+, een groepering van ondernemingen van, voor en met zelfstandige thuisverpleegkundigen en andere zorgverstrekkers in de thuisgezondheidszorg, vond onlangs de oplossing op maat bij ConSenso advocaten. Meester Janne Poets, gespecialiseerd in arbeids- en sociale zekerheidsrecht, assisteert de Hasseltse groepering vanaf nu bij juridische kwesties op en naast de werkvloer. Als empatisch advocaat benadert ze elke vraag met het nodige gezond verstand en zal ze steeds in eerste instantie nagaan of een minnelijke regeling tussen partijen mogelijk is.

Vanuit ConSenso onderstrepen wij het belang van dergelijke samenwerkingen die onze visie van een pragmatische aanpak enkel versterken. 

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

24.12.2020

Telewerk in tijden van corona, maar zeker ook erna !

Dit topic zal in het nieuwe jaar aan bod komen in een reeks van webinars die ConSenso Advocaten organiseert.

 

Nu reeds willen we u wijzen op de actieve oproep van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk om van thuis uit te werken, wanneer mogelijk. Deze actieve oproep wordt bovendien ‘net voor de feestdagen’ vergezeld van de mededeling dat vanaf januari 2021 gerichte flitscontroles zullen plaatsvinden in de sector van de dienstverlening.

 

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

14.12.2020

Werknemersvergoeding voor werkmateriaal in een kapsalon.

De arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling  Tongeren toont zich pragmatisch en heeft oog en oor voor de feitelijke situatie op de werkvloer

Een werkgever die kan bewijzen, aan de hand van objectieve bewijsstukken, dat aan de werknemers voldoende werkmateriaal ter beschikking werd gesteld, kan niet veroordeeld worden tot het betalen van een vergoeding aan een werknemer die voorhoudt haar “eigen” werkmateriaal te hebben gebruikt.

Een werkneemster in een kapsalon werd ontslagen en vorderde (onder meer) de veroordeling van de werkgever tot betaling van een forfaitaire vergoeding wegens het niet ter beschikking stellen van werkmateriaal, in toepassing van de sectorale cao van 11/10/2012 in het paritair comité 314.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

16.11.2020

“Welcome back talks” leiden tot een boete van 35,3 miljoen euro voor Duits servicecenter van H&M

Naar goede gewoonte organiseerde H&M “Welcome back talks” na elke afwezigheid van een werknemer, dit zowel na vakantie, ziekte, kort verzuim, … Hierbij werd voornamelijk geïnformeerd naar de oorzaak van de  afwezigheid van de werknemer. Deze (gevoelige) gegevens werden minstens sinds 2014 op een digitaal platform opgeslagen dat toegankelijk was voor een vijftigtal managers. Ook informatie uit informele gesprekken tijdens de pauze werd opgeslagen op dit digitaal platform.

Maar waarom? De gegevens werden aangewend om een profiel te schetsen van de werknemers en dit profiel werd vervolgens voor interne doeleinden, zoals voor werkevaluaties, aangewend.

Deze praktijk werd onthuld door een configuratiefout in het digitale systeem, ingevolge waarvan het desbetreffend digitaal platform toegankelijk werd voor alle werknemers. Na de melding van het gegevenslek werd een onderzoek opgestart door de Hamburgse Commissaris voor Gegevensbescherming.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

05.11.2020

CORONA : telewerk opnieuw verplicht;

U heeft het gehoord: telethuiswerk is opnieuw verplicht! Het wetgevend kader hieromtrent werd in allerijl op Allerheiligen geschreven en is in werking getreden op 2 november jl.

 

Is telethuiswerk niet mogelijk, dan vallen we terug op de algemene regel dat steeds 1,5 meter afstand moet worden gehouden én dat uw onderneming een attest of ‘elk ander bewijsstuk’ aflevert waaruit blijkt dat uw werknemer niet kan telethuiswerken of waaruit blijkt dat de aanwezigheid van de werknemer op de werkplaats noodzakelijk is.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

19.03.2019

Hof van Beroep Antwerpen: afwervingsclausule van een uitzendkantoor bij gebreke aan overeenkomst is ongeldig.

U herinnert zich misschien de veelbesproken uitspraak van de Rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen m.b.t. de rechtsgeldigheid van een afwervingsclausule gehanteerd door een uitzendkantoor.

De rechtbank, in haar vonnis dd. 07/03/2017, oordeelde dat “Door ongevraagd kandidatenprofielen te bezorgen aan werkgevers per e-mail, nemen de interimkantoren die op die wijze te werk gaan zelf het risico dat hun inspanningen even goed niet in een contract kunnen resulteren en derhalve onvergoed blijven.”

Het Hof heeft dat nu in graad van beroep bevestigd.

Mr. Janne Poets

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

18.09.2014

Niet-naleven van de aanwezigheidsregistratie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: zware sancties vanaf 01.10.2014 !

Vanaf 1 oktober 2014 zijn er zware sancties van toepassing op het niet-naleven van de elektronische aanwezigheidsregistratie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Deze verplichting bestaat al sedert 1 april 2014 voor werken in onroerende staat waarvan het totale bedrag minimum 800.000 EUR bedraagt. Dit zal gebeuren door een speciaal registratie-apparaat.

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Bouwrecht en aanneming