Actuele info

04.05.2017

Overeenkomsten voor het oprichten van niet vergunde gebouwen zijn nietig.

Bij gebreke aan stedenbouwkundige vergunningen worden rechtsregels van openbare orde geschonden bij de oprichting van een gebouw.De architecten- en aannemersovereenkomsten zijn dus nietig en worden geacht nooit te hebben bestaan. Een bouwheer wiens onvergund gebouw door een fout van architect of aannemer beschadigd wordt bij de oprichting heeft dus geen vorderingsrecht  en geen recht op schadevergoeding. Deze stelling is bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Bernard Mailleux.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten, Public - Publiek en administratief recht

03.05.2017

Nieuw vanaf 1 mei 2017: een bijdrage van 20 euro per nieuw dossier en per partij ter ondersteuning van de pro deo bijstand.

Het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand  werd opgericht bij wet dd. 19/03/2017 en wordt aangevuld met een Koninklijk besluit dd. 26/04/2017 dat nog een aantal praktische zaken regelt. Vanuit het Fonds zullen vergoedingen worden betaald aan advocaten die personen bijstaan die genieten van de juridische tweedelijnsbijstand (de zgn. ‘pro deo’). Voordien was het de overheid die deze vergoedingen betaalde, maar besparingen bij de overheid leidden ertoe dat er andere middelen dienden te worden gezocht met het oog op het financieren van de tweedelijnsbijstand.

Janne Poets

Lees meer

Tags: Corporate - Andere, Private - Andere

Seminarie over de privacy van klanten en medewerkers van ondernemingen.

Op 2 mei organiseert Consenso-advocaten (Mr. Stijn Tutenel)  samen met Microsoft, Ingram Micor en ITC Belgium een info vooravond over de Europese privacywetgeving.

Als Europese onderneming moet U volgend jaar gereed staan. Er staan monsterboetes te wachten voor wie niet in regel is. Maar vergeet daarnaast niet uw reputatieschade en verloren vertrouwen.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

29.03.2017

Rechtbank van koophandel te Antwerpen oordeelt over afwervingsclausules van uitzendkantoren

In een vonnis dd. 7 maart 2017 beoordeelt de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, de rechtsgeldigheid van een afwervingsclausule gehanteerd door een uitzendkantoor.

Deze uitspraak legt een risico bloot dat allicht vele uitzendkantoren op de markt lopen wanneer zij ongevraagd profielen voorstellen. Het is aangewezen dat het uitzendkantoor haar werkwijze aanpast en enkel nog uitzendkrachten voorstelt indien zij in die zin werd beopdracht.

Janne Poets - Advocaat

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen