Actuele info

29.11.2017

Kraken van huizen mag niet meer!

Op donderdag 16 november 2017 is de wet van 18/10/2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed, kortweg ‘kraakwet’ in werking getreden.

De wetgever heeft thans een middel voorzien voor de politie om op te treden tegen krakers en heeft het kraken strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en met een geldboete van 26 euro tot 100 euro (te vermeerderen met de opcentiemen).

Lees meer

Tags: Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen), Private - Strafrecht

04.05.2017

Overeenkomsten voor het oprichten van niet vergunde gebouwen zijn nietig.

Bij gebreke aan stedenbouwkundige vergunningen worden rechtsregels van openbare orde geschonden bij de oprichting van een gebouw.De architecten- en aannemersovereenkomsten zijn dus nietig en worden geacht nooit te hebben bestaan. Een bouwheer wiens onvergund gebouw door een fout van architect of aannemer beschadigd wordt bij de oprichting heeft dus geen vorderingsrecht  en geen recht op schadevergoeding. Deze stelling is bevestigd door het Hof van Beroep te Antwerpen.

Bernard Mailleux.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten, Public - Publiek en administratief recht

03.05.2017

Nieuw vanaf 1 mei 2017: een bijdrage van 20 euro per nieuw dossier en per partij ter ondersteuning van de pro deo bijstand.

Het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand  werd opgericht bij wet dd. 19/03/2017 en wordt aangevuld met een Koninklijk besluit dd. 26/04/2017 dat nog een aantal praktische zaken regelt. Vanuit het Fonds zullen vergoedingen worden betaald aan advocaten die personen bijstaan die genieten van de juridische tweedelijnsbijstand (de zgn. ‘pro deo’). Voordien was het de overheid die deze vergoedingen betaalde, maar besparingen bij de overheid leidden ertoe dat er andere middelen dienden te worden gezocht met het oog op het financieren van de tweedelijnsbijstand.

Janne Poets

Lees meer

Tags: Corporate - Andere, Private - Andere

Seminarie over de privacy van klanten en medewerkers van ondernemingen.

Op 2 mei organiseert Consenso-advocaten (Mr. Stijn Tutenel)  samen met Microsoft, Ingram Micor en ITC Belgium een info vooravond over de Europese privacywetgeving.

Als Europese onderneming moet U volgend jaar gereed staan. Er staan monsterboetes te wachten voor wie niet in regel is. Maar vergeet daarnaast niet uw reputatieschade en verloren vertrouwen.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy