Actuele info

Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

Minnelijke medische expertise: opletten voor wat U tekent.

Het verslag van een minnelijk medische expertise: adviserend of bindend?

 

Wanneer er zich een ongeval voordoet waarbij u als slachtoffer fysieke letsels oploopt, wordt door verzekeringsmaatschappijen getracht om de schade minnelijk te bepalen door tussenkomst van experten in het kader van een minnelijk medische expertise. Dit houdt in dat artsen u gaan onderzoeken om vervolgens een rapport op te stellen op basis waarvan de schade kan worden begroot.

 

Alvorens deze medische expertise kan plaatsvinden, wordt u gevraagd een protocol te ondertekenen. Hierin wordt uiteengezet wie de experten zijn, wat hun opdracht is, e.d. In dit protocol wordt tevens opgenomen wat de waarde is van de conclusies van de experten, meer bepaald of deze conclusies bindend zijn of niet. Vaak wordt dit protocol ondertekend zonder te beseffen wat de gevolgen hiervan zijn.

 

Wanneer het protocol bepaalt dat de conclusies van de experten bindend of onherroepelijk zijn, kan u in een later stadium deze conclusies namelijk niet meer aanvechten. Een rechter kan er niet omheen en beschikt enkel nog over de mogelijkheid om na te gaan of de overeenkomst wettig tot stand is gekomen en of de experten hun opdracht naar behoren hebben uitgeoefend.

 

Dit is anders wanneer er in het protocol wordt opgenomen dat de minnelijk medische expertise dezelfde waarde heeft als een gerechtelijke expertise. Een gerechtelijke expertise is namelijk steeds adviserend, zodat de rechter het verslag zelfs volledig langs zich neer kan leggen en een nieuw onderzoek kan bevelen.

 

Behoedt u dus voor minnelijke medische expertises en lees steeds zorgvuldig het protocol alvorens u deze ondertekent. Het is raadzaam geen bindend karakter te geven aan de conclusies van de experten, zodat u in geval van onenigheid nog steeds terecht kan bij een rechter om desgevallend een nieuw of bijkomend deskundig onderzoek te vragen.

 

Angela Piscione