Actuele info

Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

31.08.2014 - Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Public - Overheidsopdrachten & overheidscontracten

De Rechtbank van Koophandel ziet haar bevoegdheden uitbreiden.

Waar vroeger de Vrederechter in alle zaken tot 1.860 euro bevoegd was, zal dit voor handelszaken niet meer het geval zijn.

De wet van van 26.03.2014 (B.S. 22.06.2014) bracht hierin verandering.

De rechtbank van koophandel zal alle geschillen behandelen, ongeacht hun waarde. Dus ook facturen van 1 euro (of minder?).

Ook geschillen inzake vrije beroepen en ondernemingen die niet noodzakelijk een winstgevend doel hebben, zullen door deze rechtbank van koophandel beslecht worden. Uitzondering hierop vormen de beroepen die geregeld zijn in het gerechtelijk wetboek, zoals gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen. Daarvoor blijft de Rechtbank van eerste aanleg bevoegd.

Voor de Belgisch wetgever is de onderneming  diegene die als natuurlijke of rechtspersoon  op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen.

Bernard Mailleux