Actuele info

26.04.2021 - Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

Hof van beroep te Antwerpen bevestigt rol van BELSPO in kader van gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling.

[2]        

In een arrest van 16 maart 2021 heeft het hof van beroep te Antwerpen geoordeeld dat de Administratie wel degelijk gebonden is door een bindend advies van BELSPO over de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Het hof van beroep bevestigt in dit arrest dat dit zelfs het geval is wanneer het betreffende advies betrekking heeft op oude dossiers waarvoor een aanmelding bij BELSPO eigenlijk nog niet verplicht was.

 

De aanmeldingsplicht bij BELSPO bestaat pas sedert 1 januari 2014. Reeds bestaande onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten moesten pas vanaf 1 januari 2015 worden aangemeld (Wet 17 juni 2013, BS 28 juni 2013).

 

In de zaak die werd voorgelegd aan het Hof van Beroep te Antwerpen werden de lopende projecten pas aangemeld door de belastingplichtige in 2016. Te laat dus, aangezien de aanmelding vanaf 1 januari 2015 verplicht was. De betwisting betrof in dit geval evenwel de bedrijfsvoorheffing voor de jaren 2013 en 2014, toen een aanmelding nog niet verplicht was. Was het jaar 2015 het voorwerp geweest van de betwisting, dan zou het hof naar alle waarschijnlijkheid geoordeeld hebben dat aan de voorwaarden voor vrijstelling niet voldaan was, aangezien de aanmelding door het hof beschouwd wordt als een essentiële voorwaarde voor de vrijstelling (zie ook het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 21 januari 2019, AR 2019/AR/840).

 

Het hof van beroep oordeelt bovendien dat de aanmeldingsplicht losstaat van het bindend advies van BELSPO. Het hof verduidelijkt dat het voldoende is dat het advies van BELSPO de nodige gegevens bevat om te kunnen worden beschouwd als een bindend advies in de zin van de wet, waaronder de specificatie van de betrokken projecten, de specificatie van de periode waarop de aanvraag tot vrijstelling betrekking heeft en de vermelding dat de betrokken projecten kunnen beschouwd worden als onderzoek of ontwikkeling. Het is aldus voldoende dat uit het advies duidelijk blijkt op welke projecten en op welke periode het betrekking heeft.

 

Vervolgens oordeelt het hof van beroep dat een bindend advies van BELSPO beschouwd kan worden als een soort van ruling, waarbij BELSPO zich uitspreekt over de vraag of aan de voorwaarden voor de vrijstelling in de zin van artikel 2753 WIB92 voldaan is.

 

Het hof bevestigt vervolgens dat BELSPO overeenkomstig artikel 2753, §3, lid 5 WIB92 bevoegd is om te beoordelen of een project beschouwd kan worden als onderzoek en/of ontwikkeling, zoals bedoeld in de wet, en of aan de diplomavereisten in hoofde van de betrokken werknemers is voldaan.

 

Het hof bevestigt tevens dat BELSPO uitdrukkelijk door de wetgever werd aangeduid om te beoordelen of de voorgelegde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 2753 WIB92. Er zijn volgens het hof dan ook geen redenen om aan te nemen dat BELSPO deze aanvragen niet grondig zou onderzoeken, dan wel dat er sprake zou zijn van partijdigheid.

 

Het hof besluit dat derhalve wordt aangetoond dat de betreffende werknemers in de jaren 2013 en 2014 actief waren in projecten die als onderzoek en ontwikkeling kunnen worden gekwalificeerd, zodat de gedeeltelijke vrijstelling terecht werd toegepast door de belastingplichtige.

 

[3]        

Uit deze rechtspraak volgt dat wanneer u een bindend advies heeft aangevraagd bij BELSPO en uit dit advies duidelijk blijkt op welke projecten en op welke periode dit advies betrekking heeft, de administratie niet zonder meer kan beweren dat de betreffende projecten niet beschouwd zouden kunnen worden als O&O.

 

Ook BELSPO zal ongetwijfeld verheugd zijn met deze uitspraak van het Antwerpse hof van beroep, die bijdraagt aan de rechtszekerheid voor de belastingplichtige die activiteiten uitoefent in het kader van O&O.

 

 

 

Annemiek Lewandowski