Actuele info

Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

24.12.2020 - Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

Wat zijn uw opties wanneer je slachtoffer bent van een medische fout?

Een patiënt heeft diverse opties:

-        Klacht bij de ombudsdienst

Een klacht bij de ombudsdienst kan zowel telefonisch als schriftelijk geformuleerd worden tegen de beroepsbeoefenaar. De betrachting van de ombudsdienst is de communicatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar te bevorderen teneinde klachten en vragen te voorkomen en/of op te lossen. De ombudsdienst tracht te bemiddelen bij een conflict en zal ook de patiënt inlichten over de proceduremogelijkheden indien er geen oplossing bekomen wordt.

-        Minnelijke regeling

Deze optie houdt in dat je als patiënt nagaat bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de beroepsbeoefenaar of er een minnelijke regeling mogelijk is.

Doorgaans starten deze onderhandelingen nadat er een ingebrekestelling wordt verzonden.

De beroepsbeoefenaar zal vervolgens de BA-verzekeraar inlichten die op haar beurt standpunt zal innemen. Ofwel zal deze de aansprakelijkheid betwisten, ofwel wordt de aansprakelijkheid erkend en zal er een regelingsvoorstel volgen. 

-        Fonds Medische Ongevallen

Deze piste kan onmiddellijk worden bewandeld of na een minnelijk voorstel waarbij er geen akkoord werd bekomen. Het Fonds is een buitengerechtelijke mogelijkheid voor de patiënt om schadevergoeding bij gezondheidsschade te verkrijgen. Een patiënt kan natuurlijk slechts éénmaal voor dezelfde schade vergoed worden zodat er een keuze gemaakt moet worden tussen een procedure voor het Fonds of de Rechtbank.

De procedure voor het Fonds Medische Ongevallen is eveneens minnelijk en eenvoudig.

Indien er recht is op een schadevergoeding zal het Fonds deze uitbetalen en zal het Fonds verhaal uitoefenen ten aanzien van de beroepsbeoefenaar.

-        Gerechtelijke procedure:

o        Strafrechtelijke procedure

 Er kan een klacht worden neergelegd tegen de geneesheer wegens onopzettelijke slagen en verwondingen. Indien het misdrijf bewezen is, kan de rechter een geldboete en/of een gevangenisstraf opleggen aan de beroepsbeoefenaar. De patiënt, die slachtoffer is van dit misdrijf, kan zich burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding vragen. .

o        Burgerrechtelijke procedure

In een burgerlijke procedure kan men een vergoeding vorderen voor het overtreden  van een wettelijke norm (vb. de wet patiëntenrechten) of voor het overtreden van een zorgvuldigheidsnorm. Het criterium dat gehanteerd wordt is: “hoe zou een normaal zorgvuldige persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden handelen? ”. Er moet een fout bewezen worden, maar niet noodzakelijk een misdrijf. Het gevolg van deze procedure is geen bestraffing van de beroepsbeoefenaar maar wel schadevergoeding voor de patiënt die het slachtoffer was.

-        Orde der artsen

Iedereen kan klacht indienen bij de Orde der artsen. Het verschil met de andere procedures is dat deze klacht nooit kan leiden tot een schadevergoeding maar enkele tot een tuchtsanctie voor de betrokken arts.

Kortom er zijn verschillende opties voor een slachtoffer van een medische fout. Een goede keuze maken is als slachtoffer zeer belangrijk. Een keuze  wordt namelijk mede bepaald door de aard van het schadegeval, de duurtijd van de procedure, de kostprijs van een procedure, het standpunt van de BA-verzekeraar en eventuele voorwaarden in uw polis rechtsbijstand.

Ons kantoor kan u hierbij adviseren en samen  met u een keuze maken.

Hanne Lenskens