Actuele info

04.05.2021 - Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

Opgelet voor webshops : vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels voor online verkopen

Het drempelbedrag van 10.000 euro voor telecom-, omroep- en elektronische diensten (“TBE-diensten”) wordt evenwel uitgebreid tot de afstandsverkopen van goederen. Dit drempelbedrag zal toegepast worden op het geheel van de afstandsverkopen en de telecom-, omroep- en elektronische diensten in de mate dat deze plaatsvinden binnen de EU. Blijft u onder deze drempel van 10.000 euro voor uw verkopen op afstand, dan mag u nog steeds Belgische btw aanrekenen. Overschrijdt u deze drempel, dan zal u de btw van het land waar uw klant woont, aan het aldaar geldende tarief, moeten aanrekenen.

 

Voor TBE-diensten kon men reeds een “MOSS”-aangifte indienen voor het afdragen van btw die men verschuldigd was in meerdere lidstaten van de EU (land van de klant). Het bestaande MOSS-systeem wordt thans vervangen door het éénloketsysteem “OSS” dat niet enkel meer zal gelden voor leveranciers van elektronische diensten, maar uitgebreid zal worden tot alle afstandsverkopen.

 

De btw die in de verschillende lidstaten van de Europese Unie verschuldigd is op afstandsverkopen, kan aldus worden aangeven door de verkoper in de OSS-aangifte (“One Stop Shop”). Ondernemingen zullen dan ook geen afzonderlijk btw-nummer meer moeten aanvragen in het land van de klant.

 

Voortaan zal deze OSS-module ook kunnen worden gebruikt voor andere B2C-diensten.

 

 

Afstandsverkopen bij invoer

 

Ook ondernemers die goederen van buiten de EU invoeren in België zullen kunnen genieten van dit nieuwe OSS-systeem.

 

De verkoper zal tevens btw moeten aanrekenen volgens de geldende btw-tarieven in het land van de klant, wanneer deze goederen met een maximale waarde van 150 euro invoert vanuit een derde land en deze vervolgens verkoopt aan een particulier, waarbij het vervoer door of voor rekening van de verkoper wordt uitgevoerd. De invoer zelf wordt vrijgesteld van btw. Het is de verkoop zelf die onderworpen is aan de btw.

 

De btw moet worden voldaan via de unieke btw-aangifte (de “I-OSS”-aangifte). Er zullen geen verdere douaneformaliteiten zijn. Het volstaat om op het pakket het I-OSS-nummer van de verkoper te vermelden.

 

De vrijstelling voor verzendingen van maximaal 22 euro vervalt hiermee.

 

Belangrijk is om in het kader van de invoer enkele situaties te onderscheiden :

 

*        De invoer en verkoop gebeurt in dezelfde lidstaat (bv. in België): de afstandsverkoop wordt geacht plaats te vinden in België, zodat Belgische btw moet aangerekend worden. De invoer zal worden vrijgesteld in hoofde van de verkoper. De Belgische btw op de verkoop moet in dit geval worden voldaan via de unieke I-OSS-aangifte van de verkoper.

*        De invoer gebeurt in een andere lidstaat van de Europese Unie en worden vervolgens verkocht in België: de afstandsverkoop wordt geacht plaats te vinden in België en is onderworpen aan Belgische btw. Heeft de verkoper de nieuwe invoerregeling toegepast, dan zal de invoer in de lidstaat van invoer vrijgesteld zijn van btw en kan de Belgische btw op de verkoop worden afgedragen via de I-OSS-aangifte in de EU-lidstaat van invoer. Heeft de verkoper deze regeling niet toegepast, dan zal de Belgische btw moeten worden afgedragen in België en zal de verkoper een Belgisch btw-nummer moeten aanvragen (en eventueel een aansprakelijke vertegenwoordiger aanstellen), en een btw-aangifte moeten indienen.

 

Deze IOSS-regeling is niet verplicht.

 

Indien de nieuwe invoerregeling niet wordt toegepast, wordt er tevens voorzien in een alternatieve vereenvoudigingsregeling, wanneer de koper instaat voor de invoer (en dus ook de invoer-btw moet betalen) en de waarde van de goederen maximaal 150 euro is. De invoer-btw zal in dit geval niet vrijgesteld worden en zal in de praktijk door een postdienst betaald worden voor rekening van de koper. Deze postdienst zal een elektronische aangifte moeten indienen uiterlijk de veertiende van de volgende maand van de geïnde invoer-btw in de loop van de vorige maand. De verkoop zelf wordt geacht plaats te vinden in het land van verzending van de goederen.

 

Is niet voldaan aan de regels om onder één van deze stelsels te vallen of wanneer de verkoper dit verkiest, zijn de gewone invoerregels van toepassing.

 

Dit betekent dat wanneer de koper de goederen invoert, de afstandsverkoop geacht wordt plaats te vinden in het land van vertrek van de verzending van de goederen, en deze bijgevolg niet onderworpen is aan btw. De invoerformaliteiten gebeuren voor rekening van de koper.

 

Indien de verkoper de goederen invoert (en bijgevolg de invoer-btw moet betalen), zal de verkoop geacht worden plaats te vinden in het land van invoer. De verkoper zal in voorkomend geval tevens btw moeten aanrekenen op de verkoop. De verkoper zal een individueel btw-nummer moeten aanvragen in België en zal btw-aangiftes moeten indienen. De invoer-btw zal teruggevraagd kunnen worden in het kader van de btw-aangifte en de verkoper kan een vergunning ET14.000 aanvragen om de invoer-btw rechtstreeks te kunnen voldoen via de btw-aangifte.

 

Better safe than sorry

 

Als webshopeigenaar kan u maar beter voorbereid zijn op de nieuwe btw-regels.

Bent u niet in orde met de nieuwe regelgeving, dan kan dit in het kader van een fiscale controle aanleiding geven tot een navordering en een boete.

 

Heeft u vragen bij de nieuwe regelgeving en hoe u dit in de praktijk het best kan aanpakken, dan kunnen wij u hierin steeds bijstaan.

Vanaf 1 april 2021 is overigens de OSS-module beschikbaar en kunnen ondernemingen zich hierin alvast registreren.

 

 

Annemiek Lewandowski

 

 

* De nieuwe regels gelden niet voor nieuwe vervoersmiddelen, goederen die moeten worden geïnstalleerd, goederen onderworpen aan de margeregeling of accijnsproducten.