Actuele info

04.01.2021 - Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Private - Betalingsmoeilijkheden

Nieuwe Corona Update wat betreft gerechtelijke uitvoeringsmogelijkheden

Bovenstaande verbodsbepalingen ten aanzien van natuurlijke personen gelden niet voor:

-        invordering van onderhoudsgelden

-        voor de invordering in het kader van sociale of fiscale fraude

-        Invordering na een strafrechtelijke veroordeling

-        in het geval er sprake is van toestemming van de beslagene.

 

De volgende maatregelen blijven in ieder geval wel mogelijk ten aanzien van natuurlijke personen:

-        alle bewarende beslagen met uitzondering van het derdenbeslag maar juridische rechtvaardiging is noodzakelijk

-        uitvoerend onroerend beslag op een onroerend goed dat niet de woonst betreft van de beslagene

-        een aantal bijzondere maatregelen die niet vallen onder het moratorium, met name alimentatievorderingen, geldelijke veroordelingen inzake strafzaken en inzake fiscale of sociale fraude

 

Wat ondernemingen (rechtspersonen) betreft, genieten een aantal ondernemingen (in de zin van Boek XX WER) een bescherming indien voldaan is aan de 3 volgende cumulatieve voorwaarden :

-        de onderneming in kwestie heeft de deuren moeten sluiten in toepassing van het M.B. van 28.10.2020

-        de onderneming was niet in staking van betaling op 18.03.2020

-        de continuïteit van de onderneming in kwestie wordt bedreigd door de pandemie en haar gevolgen

 

Indien de onderneming voldoet aan deze drie cumulatieve voorwaarden zijn bewarende en uitvoerende beslagen voorlopig uitgesloten alsook alle voortzettingen van uitvoeringsmaatregelen (zoals nieuwe verkoop, aanplakking, enzovoort). Er geldt evenwel een uitzondering voor wat betreft bewarend en uitvoerend beslag op onroerende goederen hetgeen wel mogelijk blijft alsook het bewarend beslag op zee- en binnenschepen.

 

Tot slot, dagvaardingen in faillissement blijven mogelijk met dien verstande dat een faillissement enkel kan worden uitgesproken op initiatief van het Openbaar Ministerie, de voorlopige bewindvoerder of met instemming van de schuldenaar.

 

Heeft u vragen omtrent deze maatregelen of omtrent de impact van deze maatregelen op uw dossier, neem dan gerust contact met ons op.

Jasmine Doumen