Actuele info

Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

13.08.2020

Zijn uw leverings- en factuurvoorwaarden nog geldig op 1 december 2020?

De wetgever heeft op basis van een Europese richtlijn zwaar ingegrepen in de regelgeving van overeenkomsten tussen ondernemingen. (B2B)

Een belangrijk luik wordt op 1 december 2020 van kracht.

Als in de overeenkomst voorwaarden zijn opgenomen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van partijen, dan zijn die onrechtmatig, verboden en nietig…

 

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

29.03.2017

Rechtbank van koophandel te Antwerpen oordeelt over afwervingsclausules van uitzendkantoren

In een vonnis dd. 7 maart 2017 beoordeelt de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, de rechtsgeldigheid van een afwervingsclausule gehanteerd door een uitzendkantoor.

Deze uitspraak legt een risico bloot dat allicht vele uitzendkantoren op de markt lopen wanneer zij ongevraagd profielen voorstellen. Het is aangewezen dat het uitzendkantoor haar werkwijze aanpast en enkel nog uitzendkrachten voorstelt indien zij in die zin werd beopdracht.

Janne Poets - Advocaat

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

02.02.2015

Wettelijke intrest naar 2,5% gezakt.

De wettelijke intrest is onder andere verschuldigd als:

- er een schadevergoeding moet betaald worden na een onrechtmatige daad;

- bij wanbetaling tussen burgers als er geen andere geldige overeenkomt betreffende de intresten bestaat;

- telkens de wet wettelijke intresten voorziet, zoals op achterstallige lonen.

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Schade, aansprakelijkheid, verzekeringen en verkeer., Private - Burgerlijke contracten & geschillen, Private - Verkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schade

15.12.2014

BTW plicht voor bestuurders- en managementvennootschappen TEN VROEGSTE IN 2016

Vanaf 1 januari 2015 zou elke rechtspersoon die handelt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar verplicht zijn om BTW aan te rekenen op zijn vergoedingen, tantièmes inbegrepen. De vroegere keuzemogelijkheid  om dat niet te doen zou wegvallen. Dat alles is verschoven naar 1 jnuari 2016. Wordt vervolgd.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

07.12.2014

Winkel uitbaten in een grootwarenhuis: handelshuur of niet?

Een zefstandige huurt een stukje van een grootwarenhuis om er handel te drijven in een product dat meestal niet binnen het assortiment valt van dat grootwarenhuis. Valt dit contract onder de bescherming van de handelshuurwet? Dat hangt af van de bijzondere omstandigheden en modaliteiten van de uitbating, en van de mogelijkheid  om een eigen cliënteel op te bouwen dat op beduidende wijze onderscheiden is van dat van het grootwarenhuis,  stelde het Hof van Cassatie onlangs.

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Huur - eigendom - mede-eigendom, Private - Huur - eigendom - mede-eigendom (appartementen)

10.09.2014

Aanpassing van de intrestvoet inzake betalingsachterstand handelstransacties

De nieuwe interestvoet betalingsachterstand handelstransacties verscheen in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2014.De interestvoet bedraagt voor het tweede semester 2014 7,50 % voor betalingsachterstand bij handelstransacties in uitvoering van overeenkomsten gesloten voor 16 maart 2013, en  voor het tweede semester 2014 8,50 % voor betalingsachterstand bij handelstransacties in uitvoering van overeenkomsten, gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen

10.09.2014

Advocatenvennootschap en wijziging bevoegdheid van Rechtbank van Koophandel - Gevolg

Zoals eerder al aangegeven wordt de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel uitgebreid;

Eén van de gevolgen is dat niet meer de burgerlijke rechtbank bevoegd is, en dat zulks aandacht verdient bij de invulling van het rechtspersonenregister. Dezelfde aandacht verdient de wijziging in de benaming.

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Public - Deontologie van de advocaat