Actuele info

Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

30.03.2022

Verlaging BTW Tarief

Heet van de naald!

 

Op de website van de FOD Financiën is zojuist de tekst verschenen van het Koninklijk Besluit dat een verlaagd btw-tarief van 6% invoert voor de levering met plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen (op of in de nabijheid van woningen). Door het invoeren van een verlaagd btw-tarief tracht men de overgang van fossiele naar hernieuwbare en duurzame energiebronnen op fiscaal vlak te stimuleren.

 

Tevens voorziet dit Koninklijk Besluit in de langverwachte verlenging van de tijdelijke btw-verlaging van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen over het volledige grondgebied van België met een periode van één jaar. Op deze wijze tracht men rechtszekerheid te verlenen aan bouwheren die ten gevolge van deze verlenging tot 31.12.2023 van deze regeling zullen kunnen genieten.

 

Dit besluit zal in werking treden op 1 april 2022.

Zie:

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/kb-tot-vaststelling-van-de-tarieven-van-de-belasting-over-de-toegevoegde-waarde-en-tot

 

Annemiek Lewandowski.

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

23.06.2021

Nieuwe FAQ gepubliceerd over afbraak en heropbouw aan 6% btw

Na de Circulaire van 25 februari 2021 en de bijkomende FAQ voor bouwpromotoren, heeft de fiscale administratie op 2 juni 2021 een nieuwe FAQ (“Praktische toepassingsgevallen met betrekking tot het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied en de levering ervan”) gepubliceerd.

 

In deze FAQ wordt verdere verduidelijking gegeven bij de toepassing van het verlaagd btw-tarief in bepaalde praktijkgevallen. Wij overlopen samen met u enkele van de voorbeelden die door de administratie toegelicht worden.

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Bouwrecht en aanneming

04.05.2021

Opgelet voor webshops : vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels voor online verkopen

Reeds geruime tijd rijst de vraag naar een vereenvoudiging van de btw-regels voor webshops. Met de wet van 2 april 2021 tot wijziging van het BTW-Wetboek verandert er één en ander aan de btw-regels die van toepassing zijn op online verkopen.

 

Intracommunautaire afstandsverkopen

 

Onder online verkopen of afstandsverkopen wordt begrepen verkopen aan een particulier (of een andere belastingplichtige die er niet toe gehouden is om een intracommunautaire verwerving aan te geven) waarbij de goederen door of voor rekening van de verkoper vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie worden verzonden naar de lidstaat van de klant. Dergelijke intracommunautaire verkopen waren in het verleden onderworpen aan btw in het land van de verkoper, tenzij de jaaromzet van de verkoper in de lidstaat van aankomst meer bedroeg dan 35.000 euro. In dat geval was de verkoop onderworpen aan de btw in het land van aankomst van de goederen.

 

Deze drempel wordt met ingang van 1 juli 2021 afgeschaft. Vanaf 1 juli 2021 zal op alle afstandsverkopen binnen de Europese Unie btw moeten aangerekend worden in het land van aankomst van de goederen. De verkoper zal aldus de btw moeten aanrekenen volgens de btw-tarieven die gelden in het land van de klant.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

26.04.2021

Hof van beroep te Antwerpen bevestigt rol van BELSPO in kader van gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling.

[1]        

Verschillende ondernemingen worden thans geconfronteerd met discussies met de fiscus omtrent de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die door hen werd toegepast voor werknemers die tewerkgesteld worden in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten van de onderneming.

 

De aanmelding die jaren geleden gebeurd is bij BELSPO (de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid) wordt om één of andere reden niet aanvaard door de belastingadministratie of de belastingadministratie is van oordeel dat het bindend advies van BELSPO niet zou voldoen aan de voorwaarden van de wet met als gevolg dat de administratie zich zelf buigt over de vraag of de betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarvoor de vrijstelling werd toegepast, wel degelijk te beschouwen zijn als een onderzoeks- of ontwikkelingsproject in de zin van de wet.

 

Meermaals is de vraag gerezen of de administratie dergelijk bindend advies van BELSPO zomaar langs zich neer kan leggen en of de ambtenaren van de administratie wel beschikken over de nodige kennis om te kunnen beoordelen of een onderzoeks- of ontwikkelingsproject al dan niet als O&O kan beschouwd worden. BELSPO is immers het bij wet aangeduid orgaan om te beoordelen of een bepaald project binnen het toepassingsgebied van artikel 2753 WIB92 valt en aldus gekwalificeerd kan worden als O&O.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

18.02.2021

Euforie van korte duur : kostenaftrek voor onroerend goed van zaakvoerder opnieuw verworpen.

[1]        

In navolging van haar arrest van 3 december 2019, heeft het Hof van Beroep te Gent zich op 12 januari 2021 opnieuw uitgesproken over de aftrek van kosten die een vennootschap draagt voor het onroerend goed dat al dan niet gedeeltelijk ter beschikking gesteld wordt van haar zaakvoerder.

 

Uit eerdere rechtspraak is reeds gebleken dat het aanrekenen van een voordeel van alle aard aan de zaakvoerder onvoldoende is om de kostenaftrek in hoofde van de vennootschap te rechtvaardigen. Ook de bezoldigingstheorie, waarbij de kosten gemaakt worden met het oog op de toekenning van een voordeel van alle aard aan haar zaakvoerder ter vergoeding van zijn activiteit binnen de vennootschap, bleek reeds onvoldoende te zijn als verantwoording voor de aftrek ervan overeenkomstig art. 49 WIB 92.

 

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

12.10.2020

EPPO kleurt Europees geld witter dan wit

Sinds deze zomer heeft het strafrechtlandschap een nieuwe vervolgende instantie. Naast de nationale Openbare Ministeries is het European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in werking getreden. EPPO is in het leven geroepen om de financiële belangen van de Europese Unie te vrijwaren door middel van strafrechtelijke onderzoeken.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Strafrecht in de onderneming (algemeen, sociaal, fiscaal, milieu), Private - Fiscaal recht & vermogensplanning, Private - Strafrecht

30.04.2019

"The clock is ticking". Is uw onderneming klaar voor het nieuwe vennootschapsrecht?

Op 1 mei 2019 wordt het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. De overgangsregeling voorziet verschillende fases voor deze inwerkingtreding. Zo zullen de verplichtingen vervat in het nieuwe wetboek in de tijd getrapt van kracht worden.

In principe zal uw onderneming zich van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024 moeten  conformeren aan het nieuwe vennootschapsrecht. U moet daarenboven rekening houden met het vervroegen van bepaalde verplichtingen, zelfs in bepaalde gevallen voor 1 januari 2020.

Wij adviseren u dan ook  niet te wachten en te anticiperen op de getrapte inwerkingtreding van het nieuwe wetboek. Het nieuwe wetboek biedt overigens ook tal van opportuniteiten voor uw onderneming en biedt u de mogelijkheid om op maat gemaakte aandeelhoudersafspraken te maken en om bijvoorbeeld de positie van de ‘pater of mater familias’ binnen de vennootschap te verankeren.

Bart Windey en Bart Smets.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Erfrecht, schenkingen & familiaal vermogensrecht

20.03.2019

Mrs. Bart Windey en Bart Smets over de nieuwe kapitaalloze bv in de (fiscale) praktijk.

De beide Consenso advocaten spreken voor de fiscale club UCCL te Leuven. Ze benaderen er de nieuwe rechtsvorm van de onderneming vanuit de praktijk.

Naast de concrete wijzigingen bij de oprichting, handelen ze ook over het gewijzigde fiscale regime.

https://www.ucll.be/studeren/navorming/fiscaleclubleuven/fiscaleclubleuven-voorjaar2019/fiscaleclubleuven-voorjaar2019-kapitaallozebv

Lees meer

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

Het erfrecht wordt nu ook deels Europees geregeld.

De Verordering is op 17 augustus 2015  in werking getreden..

De Verordening regelt onder meer  welk nationaal recht van toepassing is op de vererving van een internationale nalatenschap. Dit is een grensoverschrijdende nalatenschap; vb. u hebt een onroerend goed in Spanje.De volledige nalatenschap zal vanaf 17 augustus 2015 vererven volgens het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater op het ogenblik van het overlijden. Er is een rechtskeuze mogelijk voor het recht van de nationaliteit van de erflater. Dat moet dan wel expliciet vermeld worden in een testament.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Erfrecht, schenkingen & familiaal vermogensrecht, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

20.03.2015

Btw op cateringkosten voor bevordering verkoop is aftrekbaar.

Het Hof van Cassatie bevestigde bij arrest van 15.06.2012 dat er een recht op aftrek ontstaat voor de kosten die een belastingplichtige maakt in het kader van een evenement dat hij organiseert voor zijn bestaande klanten of potentiële klanten en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van welbepaalde producten of diensten te bevorderen, . Het betreft een verdere verduidelijking  van zijn arrest van 8 april 2005.

De BTW administratie heeft nu ook haar  standpunt verfijnd in een aansluitende beslissing van 13 maart 2015.

Lees meer

Tags: Corporate - Economisch recht met o.a. marktpraktijken, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

15.12.2014

BTW plicht voor bestuurders- en managementvennootschappen TEN VROEGSTE IN 2016

Vanaf 1 januari 2015 zou elke rechtspersoon die handelt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar verplicht zijn om BTW aan te rekenen op zijn vergoedingen, tantièmes inbegrepen. De vroegere keuzemogelijkheid  om dat niet te doen zou wegvallen. Dat alles is verschoven naar 1 jnuari 2016. Wordt vervolgd.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

12.12.2014

Taks op de omzetting van aandelen aan toonder vernietigd door Grondwettelijk Hof;

De effecten waaronder ook aandelen aan toonder moesten op basis van de wet van 14 december 2005 omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam, dat alles uiterlijk op 31 december 2013.

Hieraan werd een sanctie gekoppeld, de zogenaamde omzettingstaks. Deze regelgeving is strijdig verklaard door het Hof van Justitie, en op 5 februari 2015 vernietigd door  het Grondwettelijk Hof. 

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

11.12.2014

Bernard Mailleux & Bart Smets co-auteur in Duiding, Deontologie Juridische beroepen: Advocatuur, Larcier 2014.

Larcier zal in februari een handboek uitgeven waarin de deontologie van de advocaat behandeld wordt. Het naslagwerk bespreekt de relevante wetgeving en reglementen in verband met de deontologie van de advocatuur aan de hand van rechtspraak en rechtsleer. De ConSenso advocaten behandelen het beroepsgeheim en de gerechtelijke mandaten.

Lees meer

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, ConSenso nieuws, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning, Public - Deontologie van de advocaat