Actuele info

04.11.2020

Corona-update: bepaalde uitvoeringsmaatregelen worden tijdelijk opgeschort

De nieuwe en verstrengde maatregelen die werden afgekondigd met het oog op het bestrijden van het coronavirus, hebben verregaande implicaties voor heel wat sectoren. Dit is ook het geval voor wat betreft de gerechtsdeurwaarders.

 

Hoewel de gerechtsdeurwaarders deel uitmaken van de groep van essentiële beroepen, gelden er sedert 2 november een aantal beperkingen wat betreft de uitvoeringsmogelijkheden. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden zo u een procedure wenst op te starten dan wel een vonnis of een arrest wenst uit te voeren. Deze maatregelen zijn opgenomen in een circulaire (2020CIR069) die werd overgemaakt door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden zo u een procedure wenst op te starten dan wel een vonnis of een arrest wenst uit te voeren.

Lees meer

04.11.2020

Groepswoningbouw en verkavelen in woonuitbreidingsgebied.

Zijn de omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond en groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied (weer) verzoend? (RvVb 12 mei 2020, nr. A-1920-0830)

Het leek onmogelijk te zijn geworden om een groepswoningbouwproject te realiseren op basis van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een grond of verkavelingsvergunning. In een arrest van 8 januari 2019 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld dat de wezenskenmerken van de verkavelingsvergunning en een groepswoningbouwproject niet met elkaar verenigbaar zijn. 

Lees meer

Tags: Corporate - Bouwrecht en aannemingsrecht., Private - Bouwrecht en aanneming, Public - Publiek en administratief recht

04.11.2020

BURENRELATIES IN HET NIEUWE BURGERLIJK WETBOEK.

Burenhinder is een thema dat, jammer genoeg, tot het dagelijks leven behoort.

 

In het verleden vormden de toepassingsvoorwaarden en de modaliteiten van de leer van de burenhinder dikwijls het voorwerp van discussie waarop de rechtspraak een antwoord tracht te formuleren.

 

Om toch een duidelijker wettelijk kader te bieden inzake burenhinder en om het goederenrecht aan te passen aan de moderne samenleving en aan de behoeften van de hedendaagse maatschappij, heeft de wetgever de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “goederen” van het burgerlijke wetboek in het leven geroepen.

Lees meer

Tags: Private - Burgerlijke contracten & geschillen

02.11.2020

Consenso en corona.

Beste cliënt,

 

Samen met u hebben wij kennis genomen van de nieuwe maatregelen die door de regering werden opgelegd om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Hoewel de gezondheid van u en uw medewerkers steeds voorop staat, begrijpen wij uiteraard dat de maatregelen gepaard gaan met zware economische gevolgen.

 

ConSenso wenst deze moeilijke periode dan ook samen met u te trotseren en u als gids te begeleiden door de maatregelen waarop u als ondernemer recht kan hebben, want ook die maatregelen zijn er!

Lees meer

Tags: ConSenso nieuws

GELIJK HEBBEN BETEKENT NIET PER SE GELIJK KRIJGEN!

Maar hoe bewijst u uw gelijk?

Vanaf 1 november 2020 gelden er nieuwe bewijsregels.

 

Door de invoeging van Boek 8 in het nieuwe Burgerlijk Wetboek worden de bewijsregels na 200 jaar (eindelijk) geüpdatet. Dit was broodnodig, enerzijds gezien de technologische evoluties die o.a. de e-mail, maar ook sms- en Whatsapp-verkeer in het leven hebben geroepen, anderzijds om bepaalde aspecten inzake het bewijsrecht te verduidelijken en vereenvoudigen.

 

De clue is dat u bij het sluiten van een overeenkomst moet nagaan wat de waarde van de rechtshandeling is en welke de hoedanigheid van de andere partij is (particulier / onderneming / derde) om uit te maken of er een ondertekend geschift nodig is of niet. Verder adviseren wij om alle steeds alle documenten van een transactie te bewaren en dan bedoelen we zowel digitale als papieren stukken.

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Private - Burgerlijke contracten & geschillen