Actuele info

11.06.2021

Vorming zelfstandig verpleegkundigen.

Janne Poets, gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid zal op 15 juni as. een vorming geven aan zelfstandig verpleegkundigen aangesloten bij VP+. VP+ is een dienstverlener met één duidelijk doel : het bieden van de perfecte ondersteuning aan de thuisgezondheidszorg, haar zorgverstrekkers en haar cliënten.

 

Het vormingsmoment van 15 juni beoogt de verpleegkundigen meer inzichten te geven in hun onderlinge samenwerking, op juridisch vlak, en zal stilstaan bij het nut van een goede overeenkomst tussen partijen.

Voor meer info:

https://www.vpplus.be/bookings-checkout/samenwerkings-overeenkomst-of-niet-1?referral=service_list_widget

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid

01.06.2021

EEN EINDE VOOR PATENT OP CORONAVACCINS?

De ontwikkelingslanden binnen de Wereldhandelsorganisatie, waaronder India en Zuid-Afrika, kwamen met een voorstel om de

patenten op de coronavaccins tijdelijk vrij te geven.

Dit zou de wereldwijde productie van de vaccins stimuleren, waardoor er sneller gevaccineerd kan worden. De vaccinatie in lage- en middeninkomenslanden

zou eveneens verhoogd kunnen worden. Op heden werd er nog maar 17% van de vaccins aan voormelde landen geleverd, waar zij thans 47% van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Momenteel worden de vaccins beschermd door een patent (i.e. een octrooi), hetgeen de uitvinder het exclusieve recht geeft om het vaccin

te produceren en te commercialiseren. Dit exclusief recht stimuleert de innovatie, nu de uitvinder zijn investering kan terugverdienen binnen

de beschermingstermijn waarbinnen hij het exclusief recht geniet om het vaccin te verkopen.

Lees meer

Tags: Corporate - Intellectuele eigendomsrechten en ICT, Private - Intellectuele rechten, ICT-recht & recht op privacy

04.05.2021

Opgelet voor webshops : vanaf 1 juli 2021 nieuwe btw-regels voor online verkopen

Reeds geruime tijd rijst de vraag naar een vereenvoudiging van de btw-regels voor webshops. Met de wet van 2 april 2021 tot wijziging van het BTW-Wetboek verandert er één en ander aan de btw-regels die van toepassing zijn op online verkopen.

 

Intracommunautaire afstandsverkopen

 

Onder online verkopen of afstandsverkopen wordt begrepen verkopen aan een particulier (of een andere belastingplichtige die er niet toe gehouden is om een intracommunautaire verwerving aan te geven) waarbij de goederen door of voor rekening van de verkoper vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie worden verzonden naar de lidstaat van de klant. Dergelijke intracommunautaire verkopen waren in het verleden onderworpen aan btw in het land van de verkoper, tenzij de jaaromzet van de verkoper in de lidstaat van aankomst meer bedroeg dan 35.000 euro. In dat geval was de verkoop onderworpen aan de btw in het land van aankomst van de goederen.

 

Deze drempel wordt met ingang van 1 juli 2021 afgeschaft. Vanaf 1 juli 2021 zal op alle afstandsverkopen binnen de Europese Unie btw moeten aangerekend worden in het land van aankomst van de goederen. De verkoper zal aldus de btw moeten aanrekenen volgens de btw-tarieven die gelden in het land van de klant.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

26.04.2021

Hof van beroep te Antwerpen bevestigt rol van BELSPO in kader van gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling.

[1]        

Verschillende ondernemingen worden thans geconfronteerd met discussies met de fiscus omtrent de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die door hen werd toegepast voor werknemers die tewerkgesteld worden in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten van de onderneming.

 

De aanmelding die jaren geleden gebeurd is bij BELSPO (de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid) wordt om één of andere reden niet aanvaard door de belastingadministratie of de belastingadministratie is van oordeel dat het bindend advies van BELSPO niet zou voldoen aan de voorwaarden van de wet met als gevolg dat de administratie zich zelf buigt over de vraag of de betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten waarvoor de vrijstelling werd toegepast, wel degelijk te beschouwen zijn als een onderzoeks- of ontwikkelingsproject in de zin van de wet.

 

Meermaals is de vraag gerezen of de administratie dergelijk bindend advies van BELSPO zomaar langs zich neer kan leggen en of de ambtenaren van de administratie wel beschikken over de nodige kennis om te kunnen beoordelen of een onderzoeks- of ontwikkelingsproject al dan niet als O&O kan beschouwd worden. BELSPO is immers het bij wet aangeduid orgaan om te beoordelen of een bepaald project binnen het toepassingsgebied van artikel 2753 WIB92 valt en aldus gekwalificeerd kan worden als O&O.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning

15.03.2021

Operatie SKY – hangen er ook ontslagen in de lucht ?

Operatie SKY, de grootste actie in het kader van the war on drugs die ons land ooit kende, leidde volgens VRT News tot het oppakken van tientallen verdachten en inbeslagname van tonnen drugs.

 

Tussen die verdachten bevinden zich ook havenarbeiders waarvan geweten is dat zij met ‘aantrekkelijke’ financiële voorstellen worden benaderd door criminelen. Een tijdje terug werd er zelfs een campagne gelanceerd om havenarbeiders bewust te maken van de risico’s die - blijkbaar - bij de job horen.

 

Niet alleen riskeren zij zware celstraffen, zij riskeren ook hun job te verliezen door een ontslag om dringende reden.

 

In welke gevallen kan u als werkgever overgaan tot ontslag om dringende reden indien u lucht krijgt van criminele activiteiten van uw werknemer, al dan niet in zijn privétijd ?

 

Lees meer

Tags: Corporate - Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Private - Arbeidsrecht en sociale zekerheid