Actuele info

Private - Betalingsmoeilijkheden

13.08.2014 - Private - Betalingsmoeilijkheden

Collectieve schuldenregeling - eigenaar van een naakte mede-eigendom.

In een arrest van 3 juni 2013 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat kwijtschelding van schuld in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling niet kan worden toegestaan zonder realisatie van het onverdeeld deel van verzoeker in de naakte eigendom van een onroerend goed. De feitelijke onverkoopbaarheid van dergelijk onverdeeld deel is volgens het Hof geen voldoende rechtsgrond om van dit principe af te wijken. Kwijtschelding kan eventueel wel worden toegestaan zonder realisatie van dergelijk onverdeeld zakelijk recht indien dit noodzakelijk is om voor verzoeker te voorzien in een menswaardig bestaan of indien de verkoop rechtsmisbruik zou opleveren.

Met deze uitspraak gaat het Hof van Cassatie voorbij aan de realiteit dat er voor onroerende eigendommen in naakte eigendom de facto geen markt bestaat, zodat een procedure van uit onverdeeldheid treding, die de openbare verkoop van de naakte eigendom met zich meebrengt, een onwerkbare procedure is. Veelal kan er met de deelgenoten een overeenkomst gevonden worden om het onverdeeld aandeel van verzoeker uit de hand over te nemen, maar wanneer daarvoor geen bereidheid of financiële draagkracht bestaat, rest meestal als enige uitweg te wachten tot de vruchtgebruiker sterft zodat de volle eigendom kan verkocht worden, hetgeen niet alleen een lugubere gedachte is maar ook qua tijdsverloop een uitzichtloosheid met zich mee brengt die in geen enkel dossier te verantwoorden is.

Aan schuldbemiddelaars en arbeidsrechtbanken dus de boodschap om de niet-verkoop van een vermogensbestanddeel op de juiste manier te verantwoorden, door deze beslissing te toetsen aan de noodzaak voor een menswaardig bestaan dan wel rechtsmisbruik

Mark Bernaerts