Actuele info

Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

28.10.2020

Tot hier en niet verder: Cassatie legt concurrentieverbod bestuurders aan banden

Als bestuurder kan u geen concurrerende activiteiten stellen ten opzichte van de vennootschap waarin u werd aangesteld. Als bestuurder bent u immers wel onafhankelijk, maar moet u evenzeer in het belang van de vennootschap handelen en dient u bovendien verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders van de vennootschap. Tot zover een heldere logica, maar wanneer eindigt die zogenaamde niet-concurrentieplicht? Daarover waren de meningen verdeeld. Het Hof van Cassatie verschaft evenwel duidelijkheid in haar arrest van 25 juni 2020. Wij zetten het voor u in perspectief.

Lees meer

Tags: Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

06.10.2020

De oprichtersaansprakelijkheid als bijzondere vorm van bestuurdersaansprakelijkheid.

Mr. Bart Windey en Mr. Michiel Valkeners van onze corporate afdeling lichten in het meeste recente tijdschrift 'Limburgs rechtsleven', editie 03/2020, de oprichtersaansprakelijkheid als bijzondere vorm van bestuurdersaansprakelijkheid toe.

 

Zulks naar aanleiding van een aantal interessante vonnissen en arresten in deze materie en in het licht van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

 http://www.jurisquare.be/documents/journal/lire/cover_large.jpg

Tags: ConSenso nieuws, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

23.01.2020

Nieuwe wet, nieuwe namen, nieuwe info voor de vennootschappen....

Sedert 1 januari 2020 is er een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Er verandert veel, maar ook de benaming en de afkorting.

Het nieuwe wetboek (afgekort  WVV)  vereist ook in artikel 2:20 WVV dat alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, verplicht heel wat informatie vermelden.

Lees meer

Tags: Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

30.04.2019

"The clock is ticking". Is uw onderneming klaar voor het nieuwe vennootschapsrecht?

Op 1 mei 2019 wordt het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van kracht. De overgangsregeling voorziet verschillende fases voor deze inwerkingtreding. Zo zullen de verplichtingen vervat in het nieuwe wetboek in de tijd getrapt van kracht worden.

In principe zal uw onderneming zich van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024 moeten  conformeren aan het nieuwe vennootschapsrecht. U moet daarenboven rekening houden met het vervroegen van bepaalde verplichtingen, zelfs in bepaalde gevallen voor 1 januari 2020.

Wij adviseren u dan ook  niet te wachten en te anticiperen op de getrapte inwerkingtreding van het nieuwe wetboek. Het nieuwe wetboek biedt overigens ook tal van opportuniteiten voor uw onderneming en biedt u de mogelijkheid om op maat gemaakte aandeelhoudersafspraken te maken en om bijvoorbeeld de positie van de ‘pater of mater familias’ binnen de vennootschap te verankeren.

Bart Windey en Bart Smets.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Erfrecht, schenkingen & familiaal vermogensrecht

20.03.2019

Mrs. Bart Windey en Bart Smets over de nieuwe kapitaalloze bv in de (fiscale) praktijk.

De beide Consenso advocaten spreken voor de fiscale club UCCL te Leuven. Ze benaderen er de nieuwe rechtsvorm van de onderneming vanuit de praktijk.

Naast de concrete wijzigingen bij de oprichting, handelen ze ook over het gewijzigde fiscale regime.

https://www.ucll.be/studeren/navorming/fiscaleclubleuven/fiscaleclubleuven-voorjaar2019/fiscaleclubleuven-voorjaar2019-kapitaallozebv

Lees meer

Tags: ConSenso - opleidingen & cursussen, Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

15.12.2014

BTW plicht voor bestuurders- en managementvennootschappen TEN VROEGSTE IN 2016

Vanaf 1 januari 2015 zou elke rechtspersoon die handelt als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar verplicht zijn om BTW aan te rekenen op zijn vergoedingen, tantièmes inbegrepen. De vroegere keuzemogelijkheid  om dat niet te doen zou wegvallen. Dat alles is verschoven naar 1 jnuari 2016. Wordt vervolgd.

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

12.12.2014

Taks op de omzetting van aandelen aan toonder vernietigd door Grondwettelijk Hof;

De effecten waaronder ook aandelen aan toonder moesten op basis van de wet van 14 december 2005 omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam, dat alles uiterlijk op 31 december 2013.

Hieraan werd een sanctie gekoppeld, de zogenaamde omzettingstaks. Deze regelgeving is strijdig verklaard door het Hof van Justitie, en op 5 februari 2015 vernietigd door  het Grondwettelijk Hof. 

Lees meer

Tags: Corporate - Fiscaal recht/vermogensplanning, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Private - Fiscaal recht & vermogensplanning

05.12.2014

Vereffenen van handelsvennootschappen: steeds een risico.

Het vereffenen van een handelsavennootschap, in gevolge de beslissing de activiteiten stop te zetten, is gebonden aan talrijke regels, die er de laatste jaren zijn bijgekomen, mede omwille van talrijke misbruiken.
Naast verplichtingen bij de opening van de vereffening, de duur ervan en de sluiting, zijn er in talrijke arrondissementen effectieve controles, zowel door het parket als door de kamers voor handelsonderzoek. 

Lees meer

Tags: Corporate - Ondernemingen in moeilijkheden, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen

10.09.2014

Advocatenvennootschap en wijziging bevoegdheid van Rechtbank van Koophandel - Gevolg

Zoals eerder al aangegeven wordt de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel uitgebreid;

Eén van de gevolgen is dat niet meer de burgerlijke rechtbank bevoegd is, en dat zulks aandacht verdient bij de invulling van het rechtspersonenregister. Dezelfde aandacht verdient de wijziging in de benaming.

Lees meer

Tags: Corporate - Handelscontracten en handelsgeschillen, Corporate - Vennootschappen en Verenigingen, Public - Deontologie van de advocaat